Nauka leży u podstaw każdego postępu,

który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie.

Maria Skłodowska-Curie

Terminy giełdy podręczników używanych: 26 sierpnia - klasy pierwsze, 27 sierpnia - klasy pozostałe; godziny 10.00 - 13.00, sala 33. Ewentualne zmiany zostaną podane na sronie www szkoły.

 

Warszawa, 27 czerwca 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Do Komisji Rekrutacyjnych
szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
oraz Rodziców i Absolwentów
klas III gimnazjów i klas VIII szkół podstawowychSzanowni Państwo,

w trosce o prawidłowy przebieg rekrutacji, w związku z wymogiem złożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół kształcących w zawodach, uprzejmie informuję, że:

  • w przypadku, gdy wykonanie badań i dostarczenie zaświadczeń lekarskich nie będzie możliwe w terminie wskazanym w Harmonogramie rekrutacji (wyłącznie z powodu zbyt późnego terminu badań ustalonego przez ośrodek zdrowia), kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni powinni złożyć stosowne oświadczenie informujące o braku możliwości jego przedłożenia w terminie, z podaniem daty wyznaczonego badania do Komisji Rekrutacyjnej w szkole, do której zostali zakwalifikowani najpóźniej do 24 lipca do godz. 10.00;
  • po uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły.

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z ww. powodów podlegać będą procedurze odwoławczej zgodnej z art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.) lub art. 158 ust. 6-9 ustawy prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.).
Komisje Rekrutacyjne będą przyjmować tych kandydatów w pierwszej kolejności.

 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska